HomePowiatWójt Zadzimia zabrał głos! Wysypisko nie powstanie!

Wójt Zadzimia zabrał głos! Wysypisko nie powstanie!

wójt zadzim

W gminie Zadzim mieszkańcy są zaniepokojeni informacjami o rzekomych planach dot. powstania w miejscowości Zygry wysypiska śmieci. Krzysztof Woźniak, wójt Zadzimia, umieścił w internecie obszerny komentarz w tej sprawie.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Zadzim !

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o powstawaniu w kopalniach piasku w Zygrach wysypiska śmieci pragnę zapewnić, że NIE POWSTAJE i NIE POWSTANIE tam żadne wysypisko śmieci czy śmietnisko. Na funkcjonowanie tego typu obiektów przepisy prawa nie zezwalają od wielu lat.

Podzielam obawy wielu z Państwa, szczególnie mieszkańców Zygier i okolic, co do powstawania dzikich i nielegalnych wysypisk. Moi poprzednicy sprzedali gminne grunty, na których już wtedy były kopalnie żwiru. Przez kolejne lata powstały ogromne wykopy, które teraz trzeba zagospodarować lub zrekultywować. Podkreślam ZAGOSPODAROWAĆ. Właściciel omawianych terenów wystąpił o zmianę przeznaczenia tych gruntów w kierunku szeroko rozumianej aktywizacji gospodarczej wskazując wiele kierunków zagospodarowania, w tym m.in. działalność logistyczną, magazynową, produkcyjną lub gospodarkę odpadami, co nie oznacza jednak że powstanie tam jakiekolwiek śmietnisko. Przyjęta przez Radę Gminy uchwała o studium zagospodarowania to jedynie wytyczne kierunkowe, a nie konkretny plan zagospodarowania. Obecnie określanymi jako odpady jest m.in. ziemia z wykopów, kamienie, gruz rozbiórkowy czy inne frakcje organiczne powstające przy sortowaniu odpadów, które mogą zostać użyte do zagospodarowania takiego terenu.

Jako Gmina nie mamy wpływu na to, co Samorząd Województwa wpisuje do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na wnioski zainteresowanych, a sam plan wskazuje jedynie kierunki zagospodarowania terenu. Natomiast to od Gminy zależy, czy wyda pozytywną opinię dla wnioskodawcy w zakresie środowiskowych uwarunkowań, bez której NIE MA MOŻLIWOŚCI utworzenia instalacji gospodarującej odpadami. Bez zgody Gminy i innych instytucji publicznych, jak choćby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, taka instalacja nie powstanie.

Państwa obawy i strach są dla mnie zrozumiałe i wynikają w moim przekonaniu z niechlubnych doświadczeń istniejącego w Zygrach byłego gminnego wysypiska, które przez wiele lat, pomimo „oficjalnego” zamknięcia i zakazu przywożenia tam jakichkolwiek śmieci od 2010 roku, było eksploatowane. Pragnę przypomnieć, że to moje działania w grudniu 2014 roku zatrzymały ten nielegalny proces i dopiero od wtedy zaczęła się właściwa rekultywacja i zagospodarowanie tamtego terenu. Jednak ze skutkami działań mojego poprzednika na tamtym terenie będziemy się borykać jeszcze przez wiele lat. Z pewnością ani moja osoba ani radni Rady Gminy nie dopuścimy do ich powtórzenia.

Zmiana przeznaczenia obecnych terenów kopalni piasku wymaga opracowania projektu planu zagospodarowania, który jeszcze nie powstał. Po jego opracowaniu rozpocznie się proces uzgodnień ze wszelkimi instytucjami, szczególnie ze służbami ochrony środowiska, oraz nastąpi tzw. wyłożenie planu i jego konsultacja oraz składanie uwag przez wszystkich zainteresowanych. Nieprawdziwymi są więc informacje że coś zostanie ukryte przed Mieszkańcami.

O ewentualnym przyjęciu i wprowadzeniu w życie uzgodnionego projektu planu zagospodarowania w takim czy innym kształcie decyduje Rada Gminy, a więc żadne decyzje ostateczne nie zostały podjęte. Nasze działania uważam że zawsze były i będą transparentne i z pewnością nie na szkodę naszych Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Woźniak

Wójt Gminy Zadzim

Łupy chował pod ka
Święto plonów w p
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.