HomePowiatRuszyła budowa kortów tenisowych – inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku

Ruszyła budowa kortów tenisowych – inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku

korty uniejów

Korty powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie boisk, na terenie strefy uzdrowiskowej A i wzbogacą tym samym ofertę rekreacyjną Uniejowa jeszcze przed nadejściem kolejnego sezonu turystycznego.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym 20 października br., w przewidzianym terminie do 4 listopada br., do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją zlecenia: General Bud Sp. z o.o., z Uniejowa oraz P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, również z Uniejowa, wyceniły łączny koszt wykonania inwestycji na kwoty, kolejno: 787 200,00 zł oraz 706 979,40 zł. Zaproponowane stawki są co prawda niższe o około 300 tys. zł w porównaniu z pierwszą procedurą, unieważnioną we wrześniu br. z powodu zbyt wysokich ofert. Niemniej jednak, nadal znacznie przewyższają budżet przewidziany na tę inwestycję (212 000,00 zł).

Wnikliwa analiza złożonych dokumentów oraz kosztorysu prac, zakończyła się rozstrzygnięciem postępowania i wskazaniem oferty najkorzystniejszej, o czym poinformowano w ogłoszeniu, opublikowanym 15 listopada w sekcji Zamówień Publicznych serwisu BIP Urzędu Miasta w Uniejowie. Oferta nr 1, złożona przez firmę General Bud Sp. z o.o., została odrzucona i nie podlegała ocenie. Najkorzystniejszą okazała się oferta nr 2 (P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak): wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego propozycja odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, co potwierdza maksymalna ilość punktów, uzyskana zarówno w kryterium ceny, jak i okresu gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady. Wobec powyższych, kolejnym krokiem w kierunku realizacji zadania, było zwarcie umowy, co nastąpiło w miniony wtorek (22 listopada 2022 r.) w gabinecie Burmistrza Miasta Uniejów. Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły bez chwili zwłoki, ponieważ przyjęty przez Strony czas na przeprowadzenie szeregu wielobranżowych prac, zobowiązuje firmę do „przekazania kluczy” Gminie dokładnie za miesiąc, tuż przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując w ten sposób zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, toalety, etc.), a też – co również ważne – gotową infrastrukturę komunikacyjną (istniejące drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu).

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca wybuduje dwa korty tenisowe. Boiska o wymiarach 18 x 36 metrów każde mają być ze sobą połączone. Nawierzchnia kortów będzie wykonana z utwardzonej mączki ceglanej, położonej na podbudowie z tłucznia oraz warstw żwiru, w których uprzednio zostanie położona sieć nawadniająca oraz odprowadzająca nadmiar wody deszczowej.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu wczorajszym umowy, w skład prac do wykonania wchodzą:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi;
  • wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie warstwy wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów (wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie obrzeży trawnikowych;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej;
  • budowa systemu nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego;
  • wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym mechanizmem napinającym linkę siatki;


Po stronie wykonawcy pozostaje również wyposażenie kortów w elementy małej architektury, niezbędnej do gry w tenisa ziemnego oraz przeprowadzenia zawodów sportowych czy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym. W ramach wyposażenia obiektu wyszczególniono: instalację dwóch siedzisk sędziowskich, czterech ławek dla zawodników, trybuny dla widzów o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc siedzących, a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu (szczoty, siatki gumowe na listwie drewnianej).

Tagi postu:
Osobówką wjechał
Daj na opłatek... d
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.