HomeWarto przeczytaćCo dalej z oddziałami specjalistycznym w PCZ? Wicestarosta odpowiada

Co dalej z oddziałami specjalistycznym w PCZ? Wicestarosta odpowiada

szpital poddębice

Choć od ogłoszenia informacji ws. oddziałów pediatrycznego i neonatologicznego w Poddębickim Centrum Zdrowia upłynęło już kilka tygodni, to emocje wciąż są duże. Protestujący przeciwko decyzji o zawieszeniu pracy oddziałów zapewniają, że nadal będą walczyć o specjalistyczną pomoc medyczną. Co na to władze powiatowe?

Jak się dowiedzieliśmy, odpowiedź od wojewody ws. zawieszenia oddziału pediatrycznego otrzymało Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

„Odpowiedź ta, wydana w formie decyzji z dnia 31.03.2022 r., została przekazana przez zarząd spółki do starostwa powiatowego. Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie zarząd spółki. Znaczenie ma fakt, iż minister zdrowia, zarządzeniem z dnia 31 marca 2022 r., powołał zespół do spraw opracowania propozycji zmiany finansowania świadczeń pediatrycznych. Zespół ten ma przedstawić propozycje zmian legislacyjnych do 20 czerwca 2022 r.” – informuje wicestarosta Piotr Majer i dodaje…

„Zaznaczyć trzeba, że od 2021 r. zmieniono zasady finansowania świadczeń pediatrycznych z ryczałtu na płatność za wykonanie. Wprowadzenie tych zmian w środku pandemii spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej szpitali pediatrycznych oraz szpitali posiadających oddziały pediatryczne. Oddział pediatryczny w PCZ wygenerował w 2021 r. stratę w wysokości 1 116 165,60 zł (koszty działalności oddziału wyniosły ogółem 2 817 453,40 zł, w tym koszty pracy personelu – 1 770 968,63 zł, natomiast wypracowane przychody z NFZ – 1 701 287,80 zł). Średnia dzienna liczba hospitalizowanych dzieci wyniosła 1,26. Dodatkowo zarząd spółki zmuszony był unieważnić postępowanie konkursowe na prowadzenie oddziału w 2022 r., ponieważ jedyna oferta, złożona przez dotychczasowego zleceniobiorcę, określała kwotę miesięcznych kosztów pracy personelu na 213 115,00 zł (przy średnich miesięcznych przychodach z NFZ – 117 842,00 zł). W tej sytuacji zarząd spółki PCZ zdecydował o czasowym zaprzestaniu działalności oddziału pediatrycznego na okres czterech miesięcy, tj. od 01.04.2022 r. do 31.07.2022 r., licząc na ewentualne zmiany w systemie finansowania oddziałów pediatrycznych, jako rozwiązanie systemowe (jak wskazano wyżej wojewoda łódzki wyraził zgodę w powyższym przedmiocie w decyzji oznaczonej: ZD-II.9611.16.2022 z dnia 31.03.2022 r.).

Podkreślenia wymaga fakt, że poddębicki oddział pediatryczny od lat boryka się z problemem bardzo niskiego odsetka hospitalizacji, według danych za lata 2019-2021 dzienna liczba dzieci w tym oddziale wyniosła odpowiednio: 1,45; 1,29; 0,82; 1,26; natomiast w oddziale noworodkowym – 0,53; 0,44; 0,36; 0,30, co jest bardzo niekorzystnym aspektem w zakresie finansowania tych oddziałów. W okresie zawieszenia działalności oddziału pediatrycznego pierwsza pomoc jest udzielana w SOR, a w razie potrzeby zarząd spółki we współpracy ze szpitalami ościennymi uzgodnił, że dzieci z terenu naszego powiatu przyjmowane będą do odpowiednich oddziałów w Łęczycy, Zgierzu oraz innych szpitali na terenie województwa łódzkiego, co spowoduje, że żadne dziecko z terenu naszego powiatu nie zostanie bez opieki” – zapewnia wicestarosta P. Majer.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.