HomePowiatBurmistrz z absolutorium

Burmistrz z absolutorium

burmistrz absolutorium

Podczas 60. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, burmistrz Józef Kaczmarek otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Ocena realizacji budżetu gminy Uniejów za rok ubiegły oraz udzielenie absolutoriom burmistrzowi były najważniejszymi tematami 60. sesji  Rady Miejskiej w Uniejowie.

Posiedzenie odbyło się w środę 29 czerwca 2022 r . w sali OSP w Uniejowie. Radni po raz kolejny docenili pracę burmistrza i podległych mu pracowników oraz stwierdzili prawidłowość podejmowanych przez niego działań finansowych i zaakceptowali realizację zeszłorocznego budżetu gminy Uniejów.

Część sesji związana z przyznaniem włodarzowi wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok rozpoczęła się od krótkiej debaty na temat raportu o stanie gminy Uniejów. Radni nie mieli uwag co do kierunku rozwoju gminy i realizowanych inwestycji, a wręcz chwalili i gratulowali burmistrzowi za ubiegłoroczne dokonania.

Tomasz Wójcik – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, podkreślał, że w trudnym 2021 roku gminie udało się nie tylko przetrwać, ale również rozwijać i inwestować:

Z samorządem związany jestem od dwudziestu lat i nie przypominam sobie roku, który byłby tak trudny, nie tylko dla Uniejowa, ale i innych miejscowości o charakterze turystycznym. Lockdown związany z pandemią  koronawirusa najsilniej odcisnął się na miejscowościach turystycznych. Zamknięcie obiektów sprawiło, że nie przyjeżdżali tutaj goście, a więc nie było tego, co jest kołem zamachowym gospodarki miejscowości uzdrowiskowych. A jednak w Uniejowie, w tym naprawdę trudnym czasie udało się nie tylko przetrwać, ale realizować dalsze inwestycje o charakterze prorozwojowym, mające na celu poprawę infrastruktury turystycznej, ale także poprawę dobrostanu jej mieszkańców – mówił Tomasz Wójcik.

Radny Grzegorz Kucharzyk zwrócił także uwagę na fakt, że blisko połowę ubiegłorocznych dochodów sięgających ogółem 70 mln zł, blisko połowę stanowiły pozyskane środki zewnętrzne, co tylko potwierdza skuteczność pracy burmistrza i zespołu urzędników.

Stanowisko Rady Miejskiej potwierdziło głosowanie, podczas którego radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi.

Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, wskazując na ważne inwestycje, które udało się zrealizować. Wśród nich są zadania obejmujące: ponad 20 km sieci wodnokanalizacyjnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, rozpoczęcie budowy bulwarów nadwarciańskich i winnicy Bogumiła, rozpoczęcie budowy Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała oraz przebudowę targowiska miejskiego.

Burmistrz podkreślił, że dużą część wydatków gminy stanowią koszty związane z uatrakcyjnianiem oferty turystycznej.

Nie jesteśmy miejscowością górską czy nadmorską, dlatego musimy inwestować w atrakcje, które przyciągną turystów i spowodują, że ci którzy przyjechali raz, wrócą ponownie do Uniejowa – mówił burmistrz.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. realizacji budżetu za ubiegły rok oraz opinii komisji rewizyjnej. Obie opinie były pozytywne. Formalnością okazało się również głosowanie nad udzielenie absolutorium szefowi uniejowskiego urzędu. Przy tej uchwale czternastu radnych obecnych na sesji było jednogłośnie „za”.

Jak można było usłyszeć podczas sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, w ubiegłym roku wydatki budżetowe w gminie zrealizowane były na poziomie ponad 73 milionów złotych, z czego największy udział w strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 r. stanowiły wydatki w działach Turystyka (ponad 12 milionów złotych) oraz Oświata i wychowanie (blisko 12 milionów złotych) oraz Rodzina (ponad 10 milionów złotych).

Temat absolutorium dla burmistrza zamknięto wręczeniem kwiatów na ręce burmistrza od radnych rady miejskiej oraz władz Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Fontanna niczym wodn
Termalna fontanna w
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.