HomePowiatRadni głosowali jednomyślnie. Burmistrz Uniejowa z absolutorium i wotum zaufania

Radni głosowali jednomyślnie. Burmistrz Uniejowa z absolutorium i wotum zaufania

absolutorium kaczmarek

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek otrzymał absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2022 rok. Radni Rady Miejskiej byli jednogłośni w podjęciu decyzji.

Jednym z punktów obrad 74. sesji Rady Miejskiej W Uniejowie, która odbyła się w piątek 23 czerwca 2023 r. było udzielenie burmistrzowi Uniejowa – Józefowi Kaczmarkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Pod tym względem sesja absolutoryjna jest najważniejszym posiedzeniem Rady Miasta w ciągu całego roku.

Uchwałę w sprawie wotum zaufania radni podejmują po przeanalizowaniu przedłożonego przez Burmistrza „Raportu o stanie gminy”, zaś udzielenie absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miasta, że Burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, są formą kontroli, jaką organ stanowiący samorządu – Rada Miasta, sprawuje nad organem wykonawczym, czyli Burmistrzem.

Podczas debaty nad raportem o stanie gminy Uniejów za 2022 rok głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie Tomasz Wójcik, który podkreślił, że rok 2022 będzie kojarzony przede wszystkim z wybuchem wojny na Ukrainie i konsekwencjami dla krajów również nie będących bezpośrednio zaangażowanych w konflikt. Przewodniczący przedstawił pokrótce obiektywne uwarunkowania, w których przyszło funkcjonować gminie Uniejów w roku 2022. To m.in. wzrost kosztów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odczuwalny zarówno dla samorządów jak i przedsiębiorców, obniżenie wpływów z podatku dochodowego, skokowy wzrost stóp procentowych mający wpływ na to, jak można inwestować. To także wzrost kosztów obsługi kredytów, boom cenowy na rynku budowlanym oraz inflacja oznaczająca dla gminy żyjącej z turystyki ostrożność klientów w wydawaniu pieniędzy.

Mimo to, rok 2022 należy uznać za dalszy rok rozwoju uzdrowiska, gdyż gmina w całości zrealizowała swoje obowiązki” – mówił Przewodniczący wymieniając zrealizowane, w tym: inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną na Kościelnicy, Brzezinach, budowę oczyszczalni ścieków, inwestycje drogowe (przebudowa ul. Dąbskiej, droga w Rożniatowie, budowa ul. Długiej), budowę przedszkola integracyjnego, budowę Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” – muzeum nowoczesnego w formie i pionierskiego w treści. Przewodniczący wymienił budowę tężni, ścieżek edukacyjnych oraz otwarcie bulwarów.

Zgodnie z procedurą, po zakończeniu debaty Rada Miasta przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Radni głosowali jednomyślnie.

Następnym punktem obrad Rady Miasta podczas sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu poprzedzone sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu oraz przestawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  

W swoim sprawozdaniu burmistrz mówił m.in., że ubiegłym roku dochody budżetu Gminy wyniosły 73 887 869,20 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywały dochody bieżące, które zrealizowano  na poziomie 59 977 161   zł (tj. w 87 % planu). Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 13 910 708,29 zł. Z kolei wydatki budżetu Gminy zostały wykonane na poziomie 78 431 129,62 zł, tj. w 72,57 % w stosunku do planu.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Tomasz Wójcik, który odniósł się do zarzutów dość często wysuwanych przeciwko gminie i dotyczących wysokości podatków oraz inwestowania w turystykę.

Przewodniczący zaznaczył, że Gmina Uniejów w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, co również przyniosło mniejsze wpływy do budżetu, ale było korzystne dla portfeli mieszkańców.

,Z punktu widzenia budżetu gminy najlepiej byłoby zostawić stawki maksymalne, takie jakie proponuje Ministerstwo Finansów, ale my je obniżamy i w tym analizowanym 2022 roku te obniżki wyniosły prawie dwa miliony złotych- mówił przewodniczący Wójcik.

Co do drugiego zarzutu, Przewodniczący wyjaśnił, że najwyższy procentowo udział w strukturze wydatków to oświata i wychowanie, na które idzie co czwarta złotówka (ponad 20 milionów złotych). Kolejne wydatki, które stanowiły największy udział w strukturze wydatków dotyczyły gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 11 milionów złotych), administracji publicznej (8,5 mln złotych), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (prawie 8 milionów złotych) oraz rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (w sumie ponad 11 milionów złotych). Zdecydowana większość wydatków to zatem wydatki dla komfortu jej mieszkańców.

Burmistrz, po otrzymaniu absolutorium (również jednomyślnego) podkreślił rolę wszystkich pracowników samorządowych w naszym mieście, wykonujących codzienne obowiązki w Urzędzie Miasta, ale też w jednostkach miejskich, którym podziękował za pracę zespołową.

Burmistrz Uniejowa odebrał gratulacje i kwiaty od radnych, sołtysów oraz przedstawicieli powiatu poddębickiego.

Strongman motocyklis
Wszystkie służby p
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.